INTRODUCTIE

In de zomer van 2020 zal er een einde komen aan  de activiteiten van Akevoth.

Aangezien onze jarenlange zoektocht naar gemotiveerde en geschikte kandidaten, die de ontwikkeling en het onderhoud van het Nederlands Joodse Genealogische Gegevens Bestand konden voortzetten, uiteindelijk zonder resultaat is gebleven, werd deze stap tot onze grote spijt onvermijdelijk.

Als voorbereiding voor deze drastische verandering, zal al het mogelijke worden gedaan om onze gegevensbestanden  in een verzekerde omgeving te bewaren, met blijvende  bereikbaarheid door het publiek, en zonder belangrijke veranderingen in de huidige vorm en de huidige constructie van de website.Hoewel zekere beperkingen  noodzakelijk zijn, zullen deze tot het uiterste  beperkt blijven(zoals hieronder wordt uitgelegd).

GEPROJECTEERDE ACTIVITEITEN TOT DE LIQUIDATIE VAN AKEVOTH

Nieuw materiaal kan niet meer worden aangeleverd. De Help Desk is gesloten.

 1. Tussen 1 februari 2020 en 31 maart 2020 zal de inhoud van de website worden overgebracht naar een speciale locatie in het Internet Archive (https://web.archive.org).
  Het huidige adres (met de bekende URL www.dutchjewry.org) zal weliswaar vanaf 31 maart 2020 in de virtuele Internetruimte (cyberspace) blijven voortbestaan, maar zal bij openklikken alleen de koppeling (‘link’) bieden naar de nieuwe locatie van de gegevensbestanden bij het Internet Archive. Zoekopdrachten met gangbare trefwoorden als ‘Akevoth’, ‘Dutch Jewry’, ‘Nederlands Jodendom’ etcetera zullen het adres www.dutchjewry.org ook blijven vinden en vandaar kan men dan doorklikken naar het Internet Archive.
 2. Tevens zal er een link worden toegevoegd naar het Stenen Archief.
 3. Vanaf 1 april 2020 zal de nieuwe locatie van de gegevensbestanden (nu nog steeds een afgeschermde schaduwsite) bereikbaar zijn voor het publiek.

BEREIKBAARHEID VAN DE BESTANDEN IN HET INTERNET ARCHIVE EN BEPERKINGEN

 1. De nieuwe locatie ziet  er in grote lijnen niet anders uit dan de oude, en ervaren gebruikers zullen zich thuis voelen in een hun bekend navigatie milieu.
 2. Het materiaal is  uitsluitend gearchiveerd in statische vorm (HTML) en er zal geen PHP optie zijn.
  De paginas worden overgebracht zoals de situatie was op de dag van de overheveling en verdere mutaties zijn daarna onmogelijk en ook niet toegestaan.
 3. De gearchiveerde bestanden zullen niet via Google en dergelijke zoekmachines te vinden zijn, en zullen bij een evtl. zoeken niet worden opgeroepen(waardoor ook  privacyproblemen zo goed als geen factor meer zullen zijn).
  (Voor het bereiken van de bestanden via een “indirecte” Google zoekpoging-zie geprojecteerde activiteiten-par. 3).
 4. De aandacht wordt erop gevestigd dat na de liquidatie van Akevoth, alle connecties (juridisch, organisatorisch e.d.) tussen Akevoth, het gewezen bestuur daarvan en  het vrijwilligers kader en de gegevensbestanden volledig zullen zijn verbroken.
 5. Toen Akevoth besloot dat het Internet Archive de meest geschikte oplossing is om de gegevensbestanden voor de toekomst te bewaren, werd deze beslissing genomen op grond van  hetgeen het  Internet Archive te bieden had op het moment dat dit besluit genomen werd, en niet verder.

DE TOEKOMST VAN “HET STENEN ARCHIEF”

 1. De activiteiten van het Stenen Archief project ( (Het digitalisatie project van de Ashkenazische begraafplaatsen in Nederland)- onderhoud en verdere ontwikkeling-blijven onveranderd voortgaan onder de auspiciën van een nieuwe stichting in Nederland.
  De oude en non-actieve website van Akevoth zal eveneens een link bevatten naar het Stenen Archief (zie: Geprojecteerde activiteiten - par.3).
 2. Het is te verwachten, dat het huidige kader van vrijwilligers, dat werkt aan het project (in Nederland, Engeland en Israël) als voorheen aan het project zullen blijven bijdragen.
 3. Speciale opmerking:-Het Stenen Archief werd door Akevoth gefinancierd vanaf het begin.
  Hieraan komt in april 2020 een einde.
  Hierna is het Stenen Archief  geheel afhankelijk van donaties om actief te kunnen blijven.
  Hoe klein ook(hoofdzakelijk huren van opslagruimte bij de server), het garanderen van het financieren van de infrastructuur van het project is van het allerhoogste belang.
  SVP DONEER NU (Contact:- bnnch@zahav.net.il of  noach.ben@gmail.com ) ZODAT EEN FONDS KAN WORDEN OPGEBOUWD OM DE STABILITEIT VAN HET STENEN ARCHIEF IN DE NABIJE TOEKOMST TE VERZEKEREN.
 

 

INTRODUCTION

In the summer of 2020 Amoetat Akevoth will cease its activities.

Since our search of many years for motivated and suitable candidates to continue the development and maintenance of the Dutch Jewish Genealogical Data Base (the DJGB) came to nothing, we regret that this step became inevitable.

In preparation for this drastic change, everything possible will be done to preserve our databases in a secure environment, maintaining accessibility for our public, with no meaningful changes in the existing interface and lay-out: though certain inevitable limitations will be forced upon us, they will be kept to a bare minimum (as explained below).

PROJECTED ACTIVITIES TILL FINAL LIQUIDATION OF AKEVOTH

No new submissions can be accepted. The Help Desk is closed.

 1. Between 1 February 2020 and 31 March 2020 the website’s contents will be transferred to a special location in the Internet Archive (https://web.archive.org/).
  Although the current address (with the well-known URL www.dutchjewry.org) will still exist in the virtual Internet space (cyberspace) from 31 March 2020, when clicked on will only offer the link to the data files’ new location at the Internet Archive.
 2. A link to the Stenen Archief project will also be provided .
 3. Search commands using familiar keywords like ‘Akevoth’ and ‘Dutch Jewry’ will also continue to find the www.dutchjewry.org address, from where you can click through to the Internet Archive.
 4. From 1 April 2020 the new location of the DJGB (still a fenced off shadow site) will be accessible to the public.

ACCESSIBILITY OF THE DJGB IN THE INTERNET ARCHIVE, AND LIMITATIONS

 1. The interface of the new location is not materially different from the old one, and experienced users will encounter a familiar navigation environment.
 2. The material is archived in a static form (HTML) only and there will not be a PHP option. Moreover, the pages are transferred “as is” on the date of their transfer and no mutations are afterwards possible or allowed.
 3. The archived DJGB cannot be found by Google and similar search engines, and its contents will not be included in such a search (rendering privacy problems almost non-existent).
  (For reaching the database by an “indirect” Google search see “projected activities-para.2”)
 4. It should be kept in mind that after the liquidation of Akevoth, all connections (juridical, organizational or otherwise) between Akevoth, its former management, its volunteer team and the databases will be severed.
 5. When Akevoth decided that the Internet Archive was the best available solution to conserve its databases for the future, this decision was made on the strength of what the Internet Archive had to offer at the time this decision was made, and not beyond.

THE FUTURE OF THE “STENEN ARCHIEF” (the Gravestone/Headstone Archive)

 1. The activities of the Stenen Archief project (the digitization project of the Ashkenazi cemeteries in the Netherlands) maintenance and development will continue unaltered under the auspices of a new organization in the Netherlands.
  The old and inactive website of Akevoth will also provide a link to the Stenen Archief (See: Projected activities-para.3).
 2. It is expected that the current team of volunteers working on the project (in the Netherlands, the United Kingdom and Israel) will continue to contribute as before.
 3. Special notice: The Stenen Archief has been financed by Akevoth from the outset.
  This will come to an end in April 2020.
  After that, the Stenen Archief will depend entirely upon donations to be able to remain active.
  However small (mainly server space hiring), guaranteeing the financing of the infrastructure of the project is crucial.
  PLEASE DONATE NOW (contact:-bnnch@zahav.net.il onoach.ben@gmail.comSO THAT A FUND CAN BE BUILT UP TO ENSURE THE STABILITY OF THE STENEN ARCHIEF FOR THE NEAR FUTURE.